c. iulius octavianus caesar augustus személyes weboldala

Blog Rólam Egy napom Közélet Róma A birodalom Hadsereg Játék Galéria
A római hadsereg

"Bis spectare, in bello, non licet"
"Háborúban nem szabad kétszer tévedni."

Én, C. Iulius Octavianus Caesar Augustus hoztam létre az állandó római hadsereget, mely lehetővé teszi a Senatus és a Populus Romanus dicsőségének emelését, és a Pax Romana fenntartását. Hivatali éveim alatt Ianus tempomának kapuit többször tartattam zárva, mint bárki az elődeim közül. M. Vipsanius Agrippa által létrehozattam a birodalom első állandó flottáját. Személyes biztonságom érdekében megszerveztem a cohortes praetoriaet, a Város biztonságáért sokat tettem a cohortes urbanae és a cohortes vigilum felállításával. Ezen kiadások fedezésére külön kincstárat szerveztem, az aerarium militarét.

Az állandó hadsereg létrejötte

elotortenelem2A köztársaság korábbi időszakaira a polgárok hadkötelezettségén alapuló milicia típusú hadsereg volt a jellemző. A katonáknak maguknak kellett fegyverzetről gondoskodni, így a hadügy nem jelentett nagy kiadásokat a római állam számára, azonban a polgárok jelentős hányada nem engedhette meg magának a harci felszerelés megvásárlását. Az egyre távolibb vidékeken dúló harcok még negyobb terhet róttak a lakosokra, mert így nem tudták földjeiket megművelni. Marius azzal, hogy nincsteleneket srozott be katonának, és biztosította számukra a megfelelő fegyverzete, megoldotta a felmerült problémák egy részét, azonban cask én hoztam létre olyan hadsereget, mely megfelelő erőt képvisel a birodalom ellenségeivel szemben. Ez a hadsereg teljes egészében hivatásos legénységi állományra épül, és jelen van a birodalom valamennyi veszélyeztetett területén.

Cohortes praetoriae

elotortenelem2A praetorium, a parancsnoki sátor védelmére már régóta használatban volt egy cohors praetoria, mely az őrséget biztosította. A polgárháborús időkben jónak láttam ezen alakulatok számaát megnövelni, majd a Pax Romana megteremtése után a feleslegessé vált egységeket leszereltem. Így kilenc cohors maradt, melyeket sorszámmal láttam el, egy lovagrendi praefectus praetorio felügyelete alá helyeztem, és Róma városában, a pomeriumon kívül, illetve a közeli településeken helyeztem el őket. Egy-egy cohors 500 főből áll, feladatuk a személyes biztonságomról való gondoskodás.

Egyéb Róma városi alakulatok

A Város biztonsága érdekében jónak láttam külön alakulat, a cohortes urbanaeelotortenelem2 felállítását, mely a közbiztonságért felel. Feladatuk a rend és a nyugalom fenntartása és a bűnözés megakadályozása. Sorszámozásuk a praetorianusokét követi, főnökük a senatori rendű praefectus urbi, akit eredetileg személyes helyettesemnek neveztem ki, ha a Városon kívül tartózkodtam, később azonban ezt a tisztséget állandósítottam.

A tűzvészek megfékezésére létrehoztam a cohortes vigilest. M. Aemilius Lepidus és L. Arruntius consulságának évében állíttattam föl felszabadított rabszolgákból. Az alakulat 7 cohorsból áll, és a lovagrendű praefectus vigilum felügyelete alá tartozik. Minden egyes cohorsra két-két kerület jut.

A tartományokban állomásozó haderő

Legiok

Egy legio 5000-6000 főnyi nehézgyalogosból áll, 120 főnyi lovassággal megerősítve. Minden egyes legionak saját sorszáma és neve van, emögött pedig kitüntető és egyéb jelzők állhatnak. Jelvénye a legiós sas, az aquila, jelvényhordozója pedig az aquilifer. A legio 10 taktikai egységből, cohorsból áll, 1 cohors 3 manipulusra tagolódik., adminisztratív egysége a század, centuria. Egy legio 59 centuriából áll, ami cohorsonként 6 századot jelent, kivéve az I. cohorsot, mert az csak 5 centuriából áll, annak folytán, hogy az I. százada dupla létszámú volt. A legiokban csak római polgárok szolgálhatnak. A legio állománya a közlegénytől a centurioig bezárva hivatásos katona, akik szolgálati ideje 20 év, stipendiumot, zsoldot kapnak, majd, ha becsülettel kitöltik szolgálati idejüket, tisztes elbocsátásban, honesta missioban részesülnek, és jutalmul földbirtokot vagy ennek megfelelő értékű pénzösszeget kapnak. A legiok közepes és magas rangú tisztjei, a legioparancsnok, a tribunusok és a táborparancsnok a senatori és a lovagi rendből kerülnek ki. Jelenleg 25 legio áll fegyverben.

Auxilia

Ezek a segédcsapatok igen nagy változatosságot mutatnak. Nincs kötött feléptés, a cohors és az ala is egyaránt lehet 500 illetve 1000 fős, ez utóbbit a nevük után írt milliaria szó jelzi, a numerusoknál pedig még létszámkeret sincs. Még negyobb a változatosság a felszerelés tekintetében. Ezek az egységek felállításuk után még mindig őrzik az adott népre jellemző fegyvereket, és álltalában könnyűgyalogos illetve könnyűlovasként szolgálnak. Az ide jelentkező katonák szolgálati ideje 25 év, és földet sem kapnak a honesta mission alkalmából, hanem jutalmuk a római polgárjog, a civitas Romana és a törvényes házasságkötés joga, a conubium. Az auxiliaris alakulatok parancsnokai lovagrendű rómaiak, titulusuk a praefectus cohortis vagy a praefectus alae.

Classis

Az actiumi csatát követően az első flottabázist Gallia Narbonensisben alakíttattam ki, majd a hajók innen kerültek Misenumba és Ravennába M. Claudius Marcellus Aeserninus és L. Arruntius consulságának évében. A birodalom flottá tengeri és folyami flottákból állnak. A két legfontosabb a Classis Misenensis, mely a Mare Internum nyugati medencéjét tartja ellenőrzés alatt, és a Classis Ravennas, amelynek feladata a Mare Internum keleti területeinek felügyelete. A ptolemaiosi Egyiptom legyőzése után nem maradt olyan birodalom, mely tengeren veszélyeztetné a római fennhatóságot, ezért véleményem szerint egy a Senetus és a Római Nép dicsőségéhez mérten szerény, nagyjából 250 hajóból álló flotta is elegendő a biztonság megőrzéséhez. Többnyire két- és háromsorevezős, fürge hajókat, triremiseket (háromsorevezős) és liburnákat (kétsorevezősek) használunk, mivel az actiumi csatában szerzett tapasztalataim szerint ezek jobban hasznosíthatóak, mint a nagy keleti monstumok. Természetesen a két praetori flottában tartunk négy-, öt- és hatsorevezős gályákat is, elsősorban a Senatus és a Római Nép hatalmának reprezentálása céljából. A folyami flották kisebb méretű cirkálókból állnak. Minden egységhez nagyszámú felderítő- és szállítóhajó is tartozik. A hadihajók catapultákkal és íjászokkal vannak felszerelve, valamint fontos eszköz a corvus nevű csapóhíd, melyen keresztül a katonák megszállhatják az ellenséges hajót. A nagyobb flották kisebb flottillákra tagolódnak.
Videók:  Imperatori szerepkörben

A weboldal forrása: Havas László- Hegyi W. György- Szabó Edit: Római történelem


www.elotortenelem2.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!